Betingelser

Kerneydelsen er processtøtte gennem samtaler, hvor klienten støttes, spejles og udfordres til at finde sine egne indsigter, svar og løsninger. Samtaler, samtaleterapi, behandling, behandler, terapeut, coach og coaching o.l. er her synonymer.

Der ydes ikke rådgivning, juridisk, lægelig eller sundhedsfaglig støtte. Al viden, metode, forslag, anbefalinger og idéer er ment som inspiration og oplæg til f.eks. proces, eksperimenter, hjemmearbejde og gradvis eksponering.

Det er en del af metoden at klientens selv er ansvarlig for at beslutte, notere, udføre og følge op på hjemmeopgaver, reaktioner, udfordringer, løsninger, fremskridt og resultater sammen med terapeuten under de efterfølgende samtaler. Inden samtalerne er det en fordel at finde ro, fokus og et mål. Klienten anbefales at benytte en dedikeret notesbog til dette inklusive f.eks. spørgsmål, erfaringer og indsigter, gennem hele forløbet. Der vil typisk være andre formål og daglige opgaver, hvor notesbogen også benyttes.

Forudsætningen for forløbet er at klienten er tilpas jeg-stærk samt kan sige til og fra. Er det ikke tilfældet, er dette arbejdet, og klienten støttes og/eller processen afbrydes/sættes på hold til klienten er klar – nærmere herom aftales individuelt. Klienten skal desuden være ædru og klar under alt kontakt. Der føres ikke samtaler med berusede, og pårørende udenfor rammen. Alle henstillinger fra terapeuten skal efterkommes ellers kan arbejdet straks afbrydes for klientens regning. Er det groft for terapeuten eller sker det gentagende efter påtale/samtale, afbrydes processen helt for klientens regning.

Behandlingen/ forløbet varer 12 uger over 3 måneder, hvorunder alle ydelser kan benytes og alle aktiviteter skal være afholdt. Forløbet kan konsekutivt efter individuel aftale forlænges max. 1 måned uden beregning. Ved eventuel/ længere/ senere genforhandling må et servicegebyr påregnes. Efter længere pause, er det helt slut. Det er af praktiske årsager, og først og fremmest for at støtte klienten i commitment, flow og resultater. Behandlingen er fleksibel, men det er absolut vigtigt at benytte all ydelser og at holde alle aftaler og mødeaftaler, hvis man ønsker forandring og resultater. Ved mere end en ændring f.eks. i mødeaftaler, kan der modregnes/opkræves servicegebyr.

Alle elementer/ ydelser er personlige og kan ikke transporteres. Alle gratis elementer/ ydelser i pakkerne kan ikke tilbagesælges/ modregnes/ byttes e.l.

 

Forretningsbetingelser:

Der differentieres prismæssigt mellem coaching og terapi.
Psykoterapi er momsfritaget og coaching skal tillægges moms.
Der ydes som udgangspunkt kun coaching, ikke terapi, til erhverv.
Alle priser er som udgangspunkt for psykoterapi og privatbetalende klienter.

Ved kontakt/booking/bestilling/betaling accepteres alle betingelser og privatlivspolitik.
Alle køb er jfr. betingelser, aftale- og købelov endelige og gældende.
Alle mundtlige tilsagn fra kunden er gældende.
Betaling er forud og bekræfter køb, forløb og booking.
Betaling under beløbsgrænse sker til MoblePay MyShop.
Betaling over beløbsgrænse sker som straksbetaling til konto.
Alle beløb er i danske kroner/ DKK.

Pakker/ klippekort/ priser omfatter ikke fortrydelsesret, tilbagekøbsaftale, hel- eller delvis returret.
Alle pakker og ydelser skal være afviklet indenfor gyldighedsperioden.
Gyldighedsperioden for et samlet behandlingsforløb er almindeligvis 3 måneder.
Alle ydelser er personlige og kan ikke transporteres.
Gratis og ubenyttede ydelser kan ikke tilbageføres/ modregnes/ transporteres.

Alm. arbejdstid for samtaler m.v. er alm. hverdag kl. 11-16 dansk tid.
Opholder terapeuten sig i en anden tidszone er det alm. 11-16 lokal tid.
Klienten er selv ansvarlig for at notere og holde sine tider/ aftaler.
Der bookes/ arbejdes kun ud fra terapeutens kalender, der er den gældende.

Afbud (ændring) senest kl. 0900, 2 hverdage/ arbejdsdage før aftale, er uden beregning første gang.
Ved gentagne afbud (ændringer/ombookings), kan der modregnes/ opkræves servicegebyr.
Særlige tider/ dage kan ikke garanteres.
Bookes der flere aftaler forud er klienten 100% committed og terapeuten kan foretage ændringer fra gang til gang med passende varsel.

Der arbejdes/ føres ikke samtaler med klienter/ pårørende og andre der skønnes påvirket.
Der arbejdes/ føres ikke samtaler med klienter/ pårørende udenfor rammen.

Ved sygdom kan de fleste samtaler gennemføres online, men det afhænger af din tilstand.
Ved smittefare/ sygdom/ arbejde/ rejse/ børnepasning/ andet akut, gælder alm. afbud og onlinekonsultation.
Alle samtaler er som udgangspunkt online pr. telefon (eller Telegram, WhatsApp e.l. uden video).
Alkoholbehandleren.dk har intet teknisk ansvar og bærer ingen omkostninger forbundet hermed.
Det er ikke tilladt at filme/ optage m.v. samtaler m.v.
Det anbefales altid at tage noter i en dedikeret notesbog til mål, spørgsmål, arbejdspunkter, læringspunkter, fremdrift, resultater m.v.
Det er klientens eget ansvar og opgave at notere og følge op på spørgsmål, hjemmearbejde, fremdrift og resultater.
Alt indhold/ intellektuelle rettigheder er beskyttet af lov om ophavsret og copyright.

Alt arbejde/ process er for klientens egen regning, ansvar og risiko.
Alt arbejde/ process er omfattet af gensidig tavshedspligt.
Klienten skal efterkomme terapeutens anvisninger ellers kan det afbrydes for klientens regning.
Arbejdet er ikke juridisk/ lægeligt/ sundhedsfagligt, kontakt altid læge/ ekspert ved tvivl.
For nærmere, se nederst og under ontakt, praktisk og de konkrete ydelser.

 

 

 

 

 

Alm. betingelser:

I fortsættelse af ovenstående. Ved al kontakt, booking, bestilling og afgivelse af kontaktinfo o.l. accepteres betingelser og gdpr-privatlivspolitik. Det er ulovligt og strafbart at kopiere fra dette site og tilhørende kilder m.v. inkl. helt eller delvist at kopiere, distribuere og formidle m.v. varemærker/navne/titler, koncepter, øvelser, værktøjer, metoder, teorier, tekst, modeller, grafik, koder, dokumenter m.v. Alkoholbehandleren.dk har intet teknisk ansvar og bærer ingen omkostninger forbundet hermed inkl. kommunikationslinjer/medier. I fald der opstår omkostninger kan der foretages modregning/opkrævning. Det er ligeledes heller ikke tilladt at fotografere, filme, lydoptage, transmittere, formidle o.l. under og fra telefonsamtaler, møder, behandling o.l. Alt indhold er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er dog velkommen til at linke til dette site eller at citere indhold med kildeangivelse og hotlink. Alkoholbehandleren.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance o.l. Ej heller udveksling af informationer, sms, mail og dokumenter. Alle informationer, oplysninger og korrespondance behandles på samme sikkerhedsniveau som almindelig email og al korrespondance er Alkoholbehandleren.dk’s ejendom. Der arbejdes/føres ikke samtaler med klienter, pårørende og andre under påvirkning, hvis terapeuten/coachen er i tvivl kan der aflyses for klientens regning. Alm. telefontid er arbejdsdag kl. 09-16. Afbud senere end kl. 9 og hverdage før møde takseres til 100% af honoraret. Hvert klippekort inkluderer en gratis ændring. Ved gentagende ændringer kan der modregnes/opkæves et servicegebyr. Priser med rabat inkl. pakker og klippekort er gældende  max tre uger pr. klip og er jfr. købe- og aftaleloven ikke omfattet af fortrydelse, tilbagekøbsaftale/-betaling. Klippekort med 2 klip gælder max 2 måneder og 10 klip gælder max 6 måneder. Der tages forbehold for slå- og regnefejl samt prisændringer med øjeblikkeligt varsel. Tilbud og informationer på dette site skal ikke ses som en anbefaling, men som en mulighed og valget er altid dit. Behandlingen inkl. tolkninger, beslutninger og reaktioner er helt på klientens ansvar og risiko samt afhænger direkte af f.eks. klientens parathed, fokus, samarbejde og indsats. Alt arbejde/process er omfattet af gensidig tavshedspligt. Behandling forudsætter ligeledes at anvisninger efterkommes. Sker dette ikke delvist eller helt, kan møde, behandling eller proces, efter behandlerens egenhændige vurdering, sættes på hold, aflyses eller helt og endeligt standses for kundens regning, uden nogen form for regres. Alkoholbehandleren.dk yder ikke erstatningsforpligtende (hverken direkte eller indirekte) arbejde og evt. øvrigt erstatningsansvar kan aldrig overstige 10% af honoraret. Evt. tvister afgøres ved Alkoholbehandleren.dk’s lov og retsvalg. Alkoholbehandleren.dk er ikke forpligtet til at udtale sig til tredjemand. Coaching/terapi/alkoholbehandling kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom bør klienten altid kontakte sin læge. Det er klientens ansvar og det forudsættes at klienten og evt. andre deltagere er ædru, raske og smittefri samt egnet for psykoterapi, og at vedrørendes læge kan stå inde herfor. Standardbetaling er mobilepay myshop. Ved betaling skal kontonr. verificeres inden betaling, det er kundens eget ansvar. Standardkontoen er med mindre andet er aftalt: 2276 – 6284 529 624, IBAN: DK53 2000 6284 5296 24, BIC: NDEADKKK.

Yderligere praktiske oplysninger:

Alkoholbehandleren.dk er en privat virksomhed og et privatbetalt tilbud. Der er ikke overenskomst med Sygesikringen, forsikringsselskaber e.l.

Alkoholbehandleren og terapeuten (herefter terapeuten) tilbyder coaching/ psykoterapi i.f.m. indsigt og ændring af adfærd og vaner omkring alkohol og giver ikke ansvarspådragende råd, stiller ikke diagnoser, tilbyder ikke lægelig eller medicinsk behandling og tager intet ansvar herfor eller for den helbredsmæssige tilstand. Det gælder også i de tilfælde at klienten under samtalerne beder om overvåget (ikke kontrolleret) indtag af fx lægeordineret (og kun lægeordineret medicin) Antabus (hvor klienten samtidig selv indestår for ikke at have alkohol i blodet samt ikke at indtage alkohol i.f.m. medicinen). Terapeuten tager heller ikke ansvar for selvskadende, selvmordstruende, selvmordstruede klienter/ adfærd.

Det forudsættes at du er egnet til terapeutisk-/procesarbejde. Har eller får du symptomer, er eller bliver du syg, smitsom, psykisk ustabil, påvirket, diagnosticeret eller er/ kommer under anden terapi/ behandling evt. medicinsk, bedes du oplyse dette så der kan tages stilling til om arbejdet kan fortsættes/ gennemføres. Terapeuten er da eller ved mistanke, egenhændigt berettiget til at afbryde behandlingen og kontakten for klientens egen regning og risisko. Afbrydelser i øvrigt, behandles ligeledes efter betingelsernes deadlines og betalingskrav. Det forudsættes i øvrigt, her samt ved enhver tvivl, at du selvstændigt har kontaktet læge og at denne står inde for at du deltager i psykoterapeutisk arbejde.

Terapeuten er ikke ansvarlig for klientens liv, sundhed, ve og vel. I tilfælde af akut sygdom eller krise kan læge, lægevagt, hospital, psykiatrisk skadestue, social døgnvagt, politi eller diverse telefonrådgivninger som fx Livslinjen kontaktes. Giv løbende feedback til terapeuten omkring reaktioner og forventninger, så du får mest muligt ud af terapien. Samtidig får terapeuten herved størst mulig sandsynlighed for at møde og støtte dig. Inden proces/ dialog/ møde/ aftaleindgåelse er klienten forpligtet til skriftligt at oplyse personlige data, kontaktinformation og relevante helbredsmæssige/ lægelige/ medicinske forhold. Udeladelse heraf inkl. undladelse/ fortielser/ forvrængninger samt mangel på efterkommelse af anvisninger, kan resultere i at forløb sættes på hold/ afbrydes, for klientens regning. Terapeuten kan uforpligtende formidle kontakt til specialister. Dette er ikke at betragte som henvisning. Terapeuten medvirker også gerne ved konferencer og epikriser, mod honorar. Honoraret omfatter i øvrigt ikke arbejde, service og kommunikation mellem møderne, dette kan til enhver tid modregnes efter skøn.

Klienten er til enhver tid selv ansvarlig for tolkninger, reaktioner, beslutninger, kommunikation og handlinger, indenfor såvel som udenfor terapien. Der gives ingen garanti for resultater. Tilbagefald er en del af læringsprocessen og eksponering er både en uundgåelig del af klientens liv og ofte en del af terapien, som i udpræget grad er baseret på læring og tilbagefaldsforebyggelse. Klienten opfordres til ikke at overskride sine egne grænser, i et tempo udover sin selvstøtte. Hvis dette sker, vil terapeuten fortsat søge at hjælpe klienten til mental bevidsthed og i beskytte sig selv. Hvis klienten ikke er i stand til at stoppe denne adfærd og det er synligt samt skadeligt/ truende, kan det resultere i at terapien afbrydes for klientens regning. Det kan desuden betyde opløsning af tavshedspligten og skærpelse af indberetningspligten. Særligt hvis der er børn involveret – Lov om Social Service §154 samt eventuelt Lov om Social Service §153 og underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336 af 30/11-07).

Psykoterapi er ikke en momspligtig ydelse, som f.eks. coaching. Ydelser som er momspligtige tillægges moms. Alle priser er, med mindre andet er anført, til private og ekskl. moms. Finansieringen er privat.